E1. Güloğlu, R., A., Necefli, C.,  Arıcı, O., Asoğlu, C., Ertekin, ve M. Kurtoğlu, “Alt Ektremitelerin Komplike Damar Yaralanmalarında  Amputasyon İçin Değerlendirme”, VIII. Ulusal  Vasküler  Cerrahi Kongresi,  23, İzmir, 1996.

E2. Güloğlu, R., M., Mihmanlı, A., Necefli, S., Yol, S., Yamaner, ve C. Arıcı, “Mezenter İskemide Bakteriyel Translokasyona Seftiakson’un Etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 33, Antalya, 1996.

E3. Avtan, L., H., Hazar, C., Arıcı, R., Güloğlu, ve S. Tuzlalı, “ Yara iyileşmesinde Eksojel Iaynaklı Kmlloeenil İntivo Etkisinin Çift Kör Kontrollü Araştırılması,” Ulusal Cerrahi Kongresi, 73, Antalya, 1996.

E4. Öğüş, M., C., Arıcı, C., Arslan, G., Öğünç, Ş., Aktan, ve M. Akaydın, “Geçirilmiş Abdominal Cerrahi Girişimler Laparoskopik Kolesistektomi İçin Kontrendikasyon mudur?”, III. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 24, İstanbul, 1997.

E5. Arıcı, C., O., Erdoğan, A., Arduçoğlu, ve Ş. Aktan, “Kolesisto-Enterik Fistül ve Safra Taşı İleusu”,  1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 102, 1998.

E6. Erdoğan, O., C., Arıcı, T., Çolak, M., Öğüş, ve M. Akaydın, “Nekrotizan Fasiitisli Olgularda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler”, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 38, 1998.

E7.Erdoğan, O., T., Çolak, C., Arıcı, Ş., Karaveli, E., Tatlıcıoğlu, ve M. Akaydın, “Meme Kanserli Hastalarımızda, Metastaz ve Lokal Nükse Etki Eden Faktörler”, V. Meme Hastalıkları Kongresi, 34, İstanbul, 1999. 

E8. Arıcı, C., T., Çolak, O., Erdoğan, ve M. Öğüş, “Akut Süpüratif Kolanjit”, III. Ulusal Tratma te Aail Aerrahi Iongpesi, 54 , Antalya, 1999.

E9. Öğüş, M., C., Arıcı, ve O. Erdoğan, “Laparoskopik Cerrahi Sonrası Trokar Giriş Yerinde İnsizyonel Herni Gelişmesi”, III. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 138 , Antalya, 1999.

E10. Arıcı, C., H., Altunbaş, T., Karpuzoğlu, ve G. Karpuzoğlu, “Hipertiroidi ve Anaplastik Kanser”, I. Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi, 22, İstanbul, 1999.

E11. Döşemeci, L., İ., Karadoğan, C., Arıcı, F., Gürpınar, ve A. Ramazanoğlu, “Akut Batın Tablosuna Eşlik Eden Bir Hemafagositik Sendrom Olgusu”, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 233, Mersin, 1999.

E12. Erdoğan, O., T., Çolak, C., Arıcı, S., Gürer, A., Demirbaş, ve M. Akaydın, “Nonparaziter Karaciğer Kistlerine Kolesistektomi ile Eş Zamanlı Laparoskopik Yaklaşım: 2 Olgu Nedeniyle”, V. Akdeniz Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Simpozyumu, 33, Antalya, 2000.

E13. Erdoğan, O., T., Çolak, K., Altun, C., Arıcı, G., Öğünç, ve Ş. Aktan, “ Sevkli Hastalarda Tanı ve Tedavide Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi”, Eurosurgery 2000, İstanbul, 20, 2000.

E14. Erdoğan, O., T., Çolak, C., Arıcı, A., Eser, ve M. Akaydın, “Meme Kanserinde Mastektomi Türü ve Hastalıksız Yaşam Süreleri”, I. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 23, Antalya, 2000.

E15. Alakuş, H., C., Arıcı, O., Erdoğan, ve T. Çolak, “Elektif Laparotomilerde Cerrahi Alan Enfeksiyonları (Ön Çalışma)”, Hastane Enfeksiyonları Kongresi, 83, Ankara, 2000.

E16. Erdoğan., O, T., Çolak, C., Arıcı, A., Demirbaş, M., Akaydın, Nonparaziter Karaciğer Kistlerine Kolesistektomi ie Eş Zamanlı Laparoskopik Yaklaşım: 2 Olgu Nedeniyle. 5th  Akdeniz Videoendoskopik  Cerrahi Kursları ve Simpozyumu, 33, Antalya, 2000.  

E17. Öğünç, G., C., Arıcı, ve M. Meriç, “Total İntraabdominal Laparoskopik Billroth II Gastrektomi (Olgu sunumu)”, 5th Ulusal Endoskopik-Laparoskopii Aeprahi Kolgreqi, 05, İstalbul, 2002.

E18. Altun, K., G., Öğünç, ve C. Arıcı, “Kasık Fıtığı Onarımında Yara ve Greft İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Laparoskopik Cerrahinin Üstünlüğü”, 5th Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 54, İstanbul, 2002.

E19. Arıcı, G., N., Kayacan, N., Hadimioğlu, C., Arıcı, B. Karslı, “Tiroidektomilerde İsofluran Anestezisinde Remifentanil ve Fentanil Karşılaştırılması”. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 53, Antalya, 2002.

E20. Dinckan, A., C., Arıcı, D., Dinçer, T., Çolak, A., Mesci, M., Öğüş, “Primer Onarım Uygulanan Perfore Duodenal Ülser Sonrası Rekürrens İle H. Pylori Enfeksiyonunun İlişkisi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 10, Antalya, 2004.

E21. G., Arıcı, N., Hadimioğlu, F., Ertuğrul, F., Bulut, C., Arıcı,  “Tiroid Cerrahisinde Preemtif Lornoksikamın Postoperatif Analjeziye Etkileri”. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi (TARK), 129, Antalya, 2005.

E22. Mayır, B.,  C. Arıcı, A. Mesci, H. Altunbaş, Ü, Karayalçın. Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Smnuçlapımıx, Ulusal Cerrahi Kongresi, 89, Antalya, 2006.

E23. Mayır, B.,  C. Arıcı, Y. Yüksel, A. Mesci, H. Altunbaş. Primer Hiperparatiroidi Cerrahisinde İntraoperatif  QPTH Ölçümü, Ulusal Cerrahi Kongresi, 90, Antalya, 2006. 

E24. Mesci, A., C. Arıcı, A. Dinçkan. Mide Mezenkimal Stromal Tümörlü 11 Hastanın Retrospektif Analizi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 166, Antalya, 2006.

E25. Mayır, B.,  C. Arıcı, T. Çolak, M. Öğüş. Erişkinde İleal İntussusepsiyon, Ulusal Cerrahi Kongresi, 180-181, Antalya, 2006.

E26. Mesci, A., C. Arıcı, G. Güzel, Ç. Yıldırım, B. Dinç. Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Total Eksizyon-Primer Onarım İle İnsizyon-Küretaj Tekniklerinin Uygulanımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi, 189, Antalya, 2006.

E27. Arıcı, C., A. Mesci, H. Altunbaş, M. Çakır, M.K. Balcı, M. Yaprak. Tirotosikoz Nedeni İle Opere Edilen Hastalardaki Karsinom Oranımız, Ulusal Cerrahi Kongresi, 309, Antalya, 2006.

E28. Mayır, B., C. Arıcı, Y. Yüksel, A. Boz, M. K. Balcı. Primer Hiperparatiroidi Ameliyat Öncesi Görüntüleme Yöntemleri, Ulusal Cerrahi Kongresi, 321, Antalya, 2006.

E29. Arıcı, G., B. Mayır, C. Arıcı, N. Hadimioğlu, E. ErtokY. Paratiroidektomi Operasyonu Sırasında Sevofluran Ve Desfluranın Paratiroid Hormonu Ve Kalsiyum Üzerine Etkilerinin Karşılaştırlması, Ulusal Cerrahi Kongresi, 322-23, Antalya, 2006.

E30. Mayır, B.,  C. Arıcı, R. Sarı, B. Karayalçın. Paratiroid Kanseri: Olgu Sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 325, Antalya, 2006.

E31. Arıcı, G., Coşkunfırat, N., Bıyık, A., Arıcı, C., Erdoğan, A., Derin, A.  ve E. Ertok. “Tiroidektomi Operasyonu Sırasında İzlenen Trakea Rüptürü: Olgu Sunumu,”  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2006, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi TARK 2006 Bildiri Özetleri, 34, İstanbul, 2006.

E32. A., Mesci, B., Dinç, A., Dinçkan, T.,  Çolak, H., Altunbaş, M.K., Balcı, C. Arıcı, “Laparoskopik Adrenalektomi: 6 Hastanın Retrospektif Analizi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 457, Antalya, 2008.

E33. H.,Çiyiltepe, A.,Mesci, B., Dinç, Y.,Yüksel, C., Arıcı, T., Çolak, “Tiroid Reopepasyonu Komplikasyonları”. Ulusal Cerrahi Kongresi, 252, Antalya, 2008.